Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii
Start-up Nation

Programul Start-up Nation are ca obiectiv principal stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora precum și realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și crearea de noi locuri de muncă.

Care este valoarea finanțării prin programul Start-up Nation?

Cu o alocare financiară de peste 500,000,000 lei, companiile participante pot beneficia de finanțare a proiectelor în proporție de maximum 95%.

Lei

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului

Lei

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul programului

Criterii de Eligibilitate

Pot beneficia de prevederile programului Start-up Nation companiile Micro Mici și Mijlocii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate.

 • Sunt IMM-uri (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane EURO sau dețin active totale de până la 43 milioane EURO, echivalent în Lei).
 • Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice.
 • Au capital social integral privat​.
 • Sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.
 • Nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat / Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat / de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalitățile aferente.​
 • Nu au depășit plafonul de minimis de 200,000 EUR pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică.
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate. ​
 • Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare juridică, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității.​
 • Codul CAEN Rev 2 pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) şi autorizat până la momentul plății cereri de rambursare.
 • Sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv.
 • Creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil.

ACCESEAZĂ Programul Start-up Nation!​

Verifică chiar acum GRATUIT eligibilitatea în accesarea fondurilor!

Vezi dacă ești eligibil!

Pașii de urmat pentru accesarea fondurilor
disponibile prin programul Start-up Nation

1. ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM

Creare profil, user, parolă și completarea formularului de înscriere online pe platforma https://granturi.imm.gov.ro.

3. CALCULAREA PUNCTAJULUI

Admiterea la finanțare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la evaluarea formularelor de înscriere.

5. ADMITEREA CERERII DE FINANȚARE

În cazul admiterii cererii de finanțare aferentă formularului de înscriere se va emite o Decizie privind acceptarea de principiu la finanțare, care se transmite automat de către aplicație în contul aplicantului.

2. ACCES LA CONT

Accesare documentație, semnare acord de finanțare, descărcare și încărcare de clarificări, documente aferente plății sau monitorizării, etc. în mod electronic.

4. VERIFICAREA ȘI SELECȚIA BENEFICIARILOR

Verificarea formularelor de înscriere se va face în ordinea numărului RUE și în limita bugetului aprobat.

Cheltuieli Eligibile

Echipamente tehnologice &
sisteme instalații

Echipamente specifice
în scopul obținerii
unei economii de energie

Imobile

Spații de lucru, spații de producție
și spații pentru prestări servicii și comerț

Mijloace
de transport​

Mobilier, aparatură birotică și
sisteme de protecție a valorilor
umane și materiale

Salarii, utilități servicii
de contablitate/chirii

Pachet digital

Cheltuială obligatorie
în valoare minimă de 25,000 Lei​

Active
necorporale

Brevete de invenție francize
etichetare ecologică

Cursuri de dezvoltare
a abilităților antreprenoriale

Consultanță pentru
întocmirea documentației
și pentru implementare

Publicitate și informare
aferente proiectului

Cheltuieli financiare aferente
creditelor/garanțiilor

Recomandări

 • Consultanța pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului şi/sau pentru implementarea proiectului nu poate depăși valoarea de maximum 10.000 lei. Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. ​​
 • Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN-REV 2 diviziunea 70.
 • Societățiile care furnizează servicii de consultanță în cadrul programului Start–up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.
 • Pachetul digital (voucher de digitalizare) poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.
 • Orice societate cu activitate economică neactualizată conform CAEN Rev. 2 va fi respinsă la finanțare.
 • Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, second-hand și cele care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse.

Portofoliul NOD

Portofoliul NOD de produse eligibile în cadrul Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii – Start-up Nation​.

Parteneri NOD